Motion till Sveriges Konsumenters årsmöte 2015-04-23

 

Livsmedelstillsatser, rapportering av biverkningar.

 

 

Konsumentföreningen Medvetna Matval har upptäckt att det inte finns något forum för att rapportera misstanke om, eller bekräftade, biverkningar av godkända livsmedelstillsatser. Tillsatserna kan t.ex vara färgämnen, aromämnen, konsistensgivare, sötningsmedel och konserveringsmedel.

 

De livsmedelstillsatser som används av livsmedelsindustrin är godkända av EU.

Det rekommenderade maximala intaget av en tillsats stämmer dock inte för alla. Vi konsumenter har olika känslighet. Dels beroende på hur ofta vi får i oss en tillsats, dels beroende på om vi är små barn eller har hög ålder eller är sjuka. Många känsliga konsumenter lider idag i onödan av biverkningarna utan att få kunskap om orsaken. De vänder sig till sjukvården för att få bot för besvär som kan ha orsakats av en livsmedelstillsats.

 

Eftersom det idag inte finns något forum för oss som privatpersoner eller för vården dit vi kan rapportera om misstänkta biverkningar så finns det inte heller någon kunskapsbank omkring detta folkhälsoproblem.

 

En lösning vore att livsmedelsverket, eller annan myndighet, får i uppdrag att ta emot biverkningsrapporter angående livsmedelstillsatser.

 

Konsumentföreningen Medvetna Matval yrkar på att

Sveriges Konsumenter under verksamhetsåret 2015 ställer krav på Livsmedelsverket att införa ett forum för biverkningsrapporter angående livsmedelstillsatser.

 

Alternativt

Konsumentföreningen Medvetna Matval yrkar på att

Sveriges Konsumenter under verksamhetsåret 2015 ställer krav på lämplig myndighet att införa ett forum för biverkningsrapporter angående livsmedelstillsatser.

 

Visby 2015-03-20

 

Konsumentföreningen Medvetna Matval

Karin Gardell

 

 

 

Bilaga 1 rapporteringsregler läkemedelsbiverkningar

Bilaga 2 Brev från en distriktsläkare, tidningen Medikament

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga1

Läkemedelsbiverkningar

 

Rapportera biverkningar

Redan misstanken om en läkemedelsbiverkning ska rapporteras, den behöver inte vara utredd eller bekräftad. Reglerna gäller även naturläkemedel, vissa utvärtes läkemedel och veterinära läkemedel. Rapportering önskas dessutom för kosmetika och hygieniska produkter.

Alla biverkningsrapporter skickas till Läkemedelsverket. Det finns idag två sätt att rapportera biverkningar från sjukvården (se nedan) och för konsumenter. Den ena sättet är våra e-tjänster och det andra är via pappersblanketter (word). Samtliga e-tjänster och blanketter finner du ute till höger. Om du använder dig av någon av våra word-blanketter ska dessa skickas till:

Läkemedelsverket 
Enheten för läkemedelssäkerhet
Biverkningsgruppen
Box 26 
751 03 Uppsala

Med hälso- och sjukvårdspersonal avses läkare, sjuksköterskor, tandläkare och farmaceuter. Det är sjukvårdshuvudmannens ansvar att tillse att rapportering av misstänkta biverkningar sker. I praktiken är det dock hos sjukvårdshuvudmannen anställd hälso- och sjukvårdspersonal som sköter rapporteringen. Farmaceuter i detaljhandeln har inte skyldighet att rapportera biverkningar, dock rekommenderas alla farmaceuter att rapportera misstänkta biverkningar.

Alla uppgifter i rapporten behandlas med full sekretess. Vid behov kan Läkemedelsverket komma att inhämta kompletterande data från sjukvården. Detta gäller både rapporter från hälso- och sjukvården samt konsumentrapporter.

Vid godkännandet av nya läkemedel är endast de vanligaste biverkningarna kända. Kunskapen om mer ovanliga biverkningar är ofta mycket begränsad. En bra biverkningsrapportering är därför av stor betydelse för att klargöra riskprofilen hos läkemedel när de kommit i normalt bruk av patienter. Det är särskilt viktigt att rapportera biverkningar för läkemedel som är föremål för så kallad utökad övervakning

Detta ska enligt LVFS 2012:14, 19§ rapporteras

Den som bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvården ska snarast rapportera samtliga misstänkta biverkningar av läkemedel till Läkemedelsverket.

Det är särskilt viktigt att rapportera allvarliga och/eller okända misstänkta biverkningar eller de som tycks öka i frekvens.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga2 

 

 

Från Medikament nr 2:

Biverkan av aspartam – finns det?

Aspartam används som sötningsmedel i bland annat s k light-drycker. Jag arbetar som familjeläkare och har träffat två patienter som har haft problem med värk där sötningsmedlet aspartam varit en gemensam faktor. Mina försök att anmäla detta som misstänkt biverkan har hittills inte lyckats då det inte finns några kanaler.

 Fall 1. En 40-årig man sökte för värk i händerna sommaren 2002. Utredningen visade inga avvikande prov. Mannen ringde mig i augusti 2003 då han i samband med en semesterresa till Danmark fick slut på sina Coca-Cola light. Han hade då märkt att värken i händerna försvunnit. När han sedan kom hem började han dricka Coca-Cola light som vanligt igen (ca 2 liter per dygn) och värken i händerna återkom. Sedan augusti 2003 är han både Coca-Cola- och värkfri. 

Fall 2. En dam, 56 år, hade problem med värk och ömhet över sina höfter och problem att ligga på sidan. Hon sökte hösten 2003 och jag hade då nyligen varit i kontakt med mannen i Fall 1. Jag berättade för henne att jag nyligen träffat en patient som trodde att han fått värk av Coca-Cola light. I denna dams fall drack hon en multivitamindryck som också innehåller aspartam. Efter att ha uppmanats sluta med denna dryck och övergå till juice har problemet i stort upphört. 

Kan inte anmäla misstänkt biverkan Efter olika kontakter med Livsmedelsverket fick jag beskedet: »Enligt vår toxikolog som är kunnig om livsmedelstillsatser finns inget om samband mellan värk och aspartam i utvärderingen av aspartam.

Enligt reglerna får maxhalten aspartam i lightdrycker vara 600 mg/l. ADI-värdet för aspartam är 40 mg/kg kroppsvikt. En person som väger 60 kg kan alltså dricka upp till 4 l lightdrycker per dag utan att nå ADI-värdet.« Jag fick också veta att det inte finns någon organiserad biverkningsanmälning för livsmedel. Det är i detta perspektiv inte så konstigt om det inte finns några uppgifter om biverkningar av aspartam eller av andra livsmedelstillsatser!

 

Vad tycker kollegerna? Har någon i läsekretsen stött på ett samband mellan värk och aspartam? Har någon synpunkter på hur jag går vidare?

 

 

Sven Svederberg Distriktsläkare