Kadmium riskfaktor för bröstcancer

 

1. GP Publicerad: 2003-07-13

 

 

 

Kadmium imiterar östrogen. Den upptäckten betyder att metallen kan vara en riskfaktor för bröstcancer. Det visar en ny undersökning av kadmiums effekt på honråttor.

 

 

 

Det är forskare vid Lombardi Cancer Center i Washington som vid djurförsök upptäckt att kadmium har en häpnadsväckande förmåga att imitera ötsrogenets effekter i kroppen. Sin upptäckt publicerar de i dagens nätversion av den medicinska tidskriften Nature.

 

I försöken fann man att honråttor som utsattes för låga doser kadmium utvecklade tätare bröstvävnad, större livmoder och kraftigare livmoderväggar - alla varningsklockor vid tidiga stadier av bröstcancer. Dessutom fann man att avkomman till dräktiga råttor som utsattes för samma låga dos kadmium blev könsmogna mycket tidigt. Tidig pubertet räknas som en av riskfaktorerna vid bröstcancer.

 

På råttor som saknade äggledare jämförde man effekten av både kadmium och östrogen. Hormonerna tas upp av specifika mottagare, alpha-och betareceptorer. Andra ämnen som verkar via dessa receptorer kan innebära hälsorisker. Den amerikanska forskargruppen upptäckte att det var precis vad kadmium gjorde; det fastnade på östrogenreceptorerna och imiterade östrogenet. Man drar slutsatsen att även små mängder kadmium kan ha vittgående effekter på organsystem.

 

Att man inte sett sambandet tidigare kan, enligt professor Marie Vather vid Karolinska Institutet, helt enkelt bero på att man bara använt råttor av hankön. Professor Vather bedömer de nya rönen som ytterst intressanta.

 

- Kvinnor som menstruerar tar generellt upp mer kadmium än män och därför är vi extra känsliga för exponering, säger hon. Men vi måste komma ihåg att det här är djurstudier och att man därför inte kan dra några direkta paralleller till människa. Men verkningsmekanismerna är troligen desamma.

 

En rökare får i sig 4-5 gånger mer kadmium än andra. Dessutom är maten en stor kadmiumkälla, där sådana nyttigheter som sädesslag, grönsaker och rotfrukter innehåller kadmium. En del kadmium finns naturligt i jordar och bergarter men det mesta kommer ut via tillverkningsprocesser av olika slag. Tiotusentals ton produceras årligen vid tillverkning av batterier, färger, vid legeringsarbeten, vid koleldning och när man konstgödslar med fosfathaltiga gödningsmedel.

 

Det är välkänt att kadmium kan ge upphov till lungcancer, skada njurarna och medverka till benskörhet. Man har också sett samband med cancer i prostata.

 

Inom EU pågår för närvarande ett arbete med en gemensam riskbedömning av kadmium för hela EU. Sverige tillhör de mest restriktiva länderna när det gäller kadmium.

 

Madeleine Sahlman

 

 

 

Min kommentar:

 

Hotet från kadmium är särskilt allvarligt, då huvuddelen av intaget kommer från vanliga baslivsmedel. Man beräknar att upp till 80 procent kommer från spannmål (vetemjöl, fibrer) och rotfrukter som potatis, morötter mm. Detta gör att man har svårt att pressa ned intaget då dessa livsmedel är en bas i vår kost.

 

  Det är i stället gödslingspolitiken i jordbruket som blir avgörande, samt val av sorter och val av odlingsmark. Eftersom jordbruksmarken är nästan helt statisk när det gäller kadmium - dvs det kadmium människan lägger dit kommer att ligga kvar i långa tidsrymder - har kadmiumhalten i de svenska jordarna ökat decennium efter decennium. Halten är idag så hög att man räknar med att 10.000 tals svenskar redan har njurstörningar. Det läcker då äggviteämnen och kalk med urinen, eftersom njuren inte fungerar fullt ut. Den sk "Kalmarstudien" tyder på att en person som av andra orsaker, t ex genom yrkesexponering, har fått dålig njurfunktion, har genom kadmiumexponering mindre marginal kvar mot dialys och transplantation

 

Kvinnor i barnafödande ålder är en riskgrupp eftersom de tappar järn under menstrationen och då tar kroppen upp extra mycket kadmium från födan. Vegetarianer är en annan riskgrupp, eftersom de måste ta sin energi från enbart vegetabilier. Generellt finns mer kadmium i vegetabiliska produkter än i animaliska. Detta beror på att våra husdjur försöker avbörda kadmium genom sina njurar, men kadmium stannar där. Man bör vara försiktig med intag av njure. Andra livsmedel som innehåller orimligt mycket kadmium är: solrosfrön, vallmofrön (bara de blåa!) och skaldjur. I Sverige har vi flera av de ledande kadmiumforskarna i världen och Marie Vather är en av dem. Det kan inte nog poängteras vilken stor nytta den svenske kadmiumpionjären Friberg och hans svenska efterföljare har gjort för kommande släkten. Även det svenska jordbruket och spannmålssidan ser allvaret och exempelvis LRF och Cerealia har gjort viktiga insatser för att minska hotet från kadmium.

 

Om vi ser på odlingsmarken, har avloppslammet varit den stora källan till kadmiumtillförsel till den åker där slam har spridits. Sedan kommer fosforgödsel och sedan luftnedfall. Lyckligtvis är fosforgödseln tämligen ren från kadmium idag, luftnedfallet har minskat och slamspridningen har lyckligtvis avslutats. Här försöker man idag i stället hitta metoder att skilja näringsämnena från allt avfall som finns i avloppet - inklusive kadmiumföroreningar som vanligtvis kommer från trafiken, biltvättar, industrier, hushåll etc.

 

Ändå ökar kadmiumhalten i odlingsmarken idag, men klart lägre än tidigare.  Gunnar Lindgren