Brev SBU

 

 •  

  jag heter Karin Gardell och är aktiv i Konsumentföreningen Medvetna Matval, en Gotländsk Konsumentförening.

   

  vi arbetar för ökad användning av ekologisk och närodlad mat. Vi bevakar att lagar om märkning och innehåll följs. Vi lyfter fram aktuella frågor om mat o hälsa. Vi sprider goda ideer. Anordnar studiecirklar och föredrag, påverkar beslutsfattare mm

   

  Nu läser jag att SBU har tagit fram råd om Mat vid fetma.

   

  Min fråga är:

   

  kommer livsmedelsverkets kostrekommendationer att ändras i och med detta?

   

  Dietister anställda av landstinget har livsmedelsverkets nuvarande råd att rätta sig efter. De ger råd till överviktiga och diabetessjuka människor.

  Faller deras verksamhet under SBU eller "bara" under livsmedelsverket?

   

  vänliga hälsningar

   

  Karin Gardell

   

  Hej!

   

  SBU tar fram det vetenskapliga underlaget främst för patient- eller riskgrupper i hälso-och sjukvården. Därför har vi tittat på vad det vetenskapliga underlaget är för diabetiker och nu senast personer med fetma. Livsmedelsverket har mer ett ansvar för befolkningen i sin helhet medan Socialstyrelsen tar fram riktlinjer för hälso- och sjukvården. Det är upp till Livsmedelsverket respektive Socialstyrelsen att bestämma om de finner anledning att ändra på sina rekommendationer. På vår hemsida  www.sbu.se kan du läsa våra rapporter i sin helhet.

   

 

Vänliga hälsningar

 

 

Måns Rosén

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tel 08-412 32 24

 

 

Till Socialstyrelsen

 

Feta personer är en riskgrupp i hälso o sjukvården. De får idag kostråd av dietister på sjukhusen som får sina riktlinjer av livsmedelsverket.

Efter att ha läst SBU´s senaste rapport om Mat vid fetma, och fått nedanstående svar på mina frågor av Måns Rosén, anvarig på SBU, så vill jag fråga socialstyrelsen om inte dietister som arbetar i landstinget borde ha riktlinjer från Socialstyrelsen istället för Livsmedelsverket?

Karin Gardell

 

Hej Karin!

Livsmedelsverket ansvarar för de kostråd som riktar sig till den allmänna befolkningen. Vi på Socialstyrelsen tar fram nationella riktlinjer och andra former av vägledning för hälso- och sjukvård och socialtjänst. Dock har vi inga nationella riktlinjer om vård och behandling vid övervikt eller fetma.

 

Vänliga hälsningar,

Maria Branting

 

.....................................................................

Maria Branting

Utredare

075-247 38 32

 

SOCIALSTYRELSEN

Avdelningen för kunskapsstyrning

Nationella riktlinjer

106 30 Stockholm

Växel 075-247 30 00

www.socialstyrelsen.se

 

tack för ditt svar

 

Fetma räknas som en sjukdom.

 

SBU har tagit fram en rapport " Mat vid fetma"

 

Sjukdomar behandlas av hälso och sjukvården.

 

Kommer hälso och sjukvården vid sin behandling av sjukdomen fetma att ändra sina kostråd efter SUB´s aktuella rapport?

 

Är dietister inom sjukvården en angelägenhet för socialstyrelsen?

 

Orsaken till att jag kontaktar er på Socialstyrelsen är att Dietister anställda av Visby lasarett idag ger kostråd till feta patienter som strider mot SBUs rapport med hänvisning till att de lyder under livsmedelsverket och är tvungna att följa livsmedelsverkets gamla råd.

 

vänliga hälsningar

 

Karin Gardell

 

Hej igen, Karin!

 

Dietister inom hälso- och sjukvården är en angelägenhet för Socialstyrelsen, men vi har inga specifika riktlinjer kring behandling av övervikt och fetma (och alltså heller inga kostråd). Det är då upp till dietisterna att utföra sitt arbete i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.

 

Vänliga hälsningar,

Maria Branting

 

Tack för ditt svar Maria Branting

 

du skriver att vi (Socialstyrelsen) inte har specifika riktlinjer kring behandling av fetma.

Vad jag kunde läsa på er hemsida så utformar Socialstyrelsen riktlinjer efter SBU rapporter. Om jag har förstått det rätt.?

Ni sitter så att säga "under samma tak"

Eftersom SBU har tagit fram MAT VID FETMA så finns det nu specifika råd för socialstyrelsen.

 

min fråga är:

på vilket sätt tar socialstyrelsen in rapporter från SBU i sin verksamhet?

 

vänliga hälsningar från Karin Gardell

 

som hoppas på svar även denna gång :)

 

Det stämmer att vi kan använda oss av SBU:s rapporter, däremot tar vi inte fram riktlinjer utifrån alla SBU-rapporter som publiceras. Vi har för närvarande inga planer på att ta fram riktlinjer för behandling av övervikt och fetma.

 

Vänliga hälsningar,

Maria Branting

 

hej Gunvor. G Ericson

 

jag fick nu detta svar från socialstyrelsen!

 

 

Fetma o övervikt är ett av våra största folkhälsoproblem. Dietister o läkare behandlar idag detta till stor del med Lättprodukter eftersom de säger att det inte finns någon annan beprövad kunskap. SBUs rapporter visar att det är den sämsta metoden.

 

Socialstyrelsen har för närvarande inga planer på att ta fram riktlinjer för fetma ??

 

Kan socialstyrelsens arbete påverkas politiskt?

 

Kan du och dina kollegor göra något åt detta?

 

Vänliga hälsningar från Karin Gardell

 

 

Tack för telefonsamtal och mail.

 

SBU rapporten är intressant.

 

Socialstyrelsen bestämmer själva vilka områden de tar fram riktlinjer inom så som expertmyndighet. De har hand om vård och behandling medan livsmedelsverket ansvarar för kostråd till friska människor.  Men i regleringsbrev från regeringen, alltså ett slags styrdokument som skickas en gång per år till myndigheten , kan politiken ge uppdrag inom olika områden. Tex att det ska tas fran riktlinjer för övervikt och fetma.

 

Jag tar med mig frågan i mitt fortsatta arbete. Förhoppningsvis har vi en ny regeringen med mer folkhälsoinriktat synsätt om ett år.

 

Mvh

 

Gunvor G Ericson

Gruppledare

Jämställdhet och Folkhälsopolitisktalesperson

Miljöpartiet de Gröna

 

 

Hej

 

 

 

Självklart kan du trycka på Göran Hägglund.

 

JU fler som hör av sig till honom med krav på en förändring desstobättre.

 

Myndigheter styrs av regeringen. Och det ses som ministerstyre om en minister lägger sig i detaljutformning. MEN en minister har möjlighet att ge uppdrag till myndigheter

 

Riksdagen har bara indirekt inflytande över myndigheter. Riksdagen stiftar dock lagar eller kan uppmana regeringen att vidta åtgärder som sedan myndigheter ska följa.

 

Bra att du kämpar på. Skriv som sagt gärna till Hägglund

 

Mvh Gunvor

 

Jag anser att kostråden till vuxna sakta men säkert går åt rätt håll. Jag hoppas oxså att kostråden till våra barn snarast  ändras.

Maten för många Gotländska barn består av lättmjölk och lättmargarin i skolan.Eftersom livsmedelsverket säger det och för att det är billigare. Hemma får de kanske läsk att dricka och mat med mycket pasta och socker. Inte underligt att våra barn blir överviktiga och trötta.

Jag vill nu be dej Maria Larsson att ge socialstyrelsen i uppdrag att utfärda kostråd för överviktiga och feta vuxna utifrån SBUs rapport.

vänliga hälsningar från

Karin Gardell och styrelsen för Medvetna Matval          En Gotländsk Konsumentförening

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S2013/8692/Sr

Karin Gardell

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Bästa Karin,

 

Tack för ditt e-brev. Du skrev ursprungligen till barn- och äldreminister Maria Larsson men då frågan främst rör socialminister Göran Hägglunds ansvarsområden i regeringen har jag fått i uppdrag att svara dig.

 

Låt mig inledningsvis säga att dina synpunkter har kommit både socialministern och dennes politiska stab till handa. Det är oerhört värdefullt med enskilda som engagerar sig i frågor som rör den allmänna folkhälsan! Det är viktigt att belysa problematiken kring de fetmarelaterade sjukdomarna och frågorna om kost och hälsa.

 

Övervikts- och fetmaproblematiken utgör ett av de allvarligaste hoten mot folkhälsan i dag i Sverige. En utveckling som är särskilt alarmerande bland barn, då nästan vart femte barn är överviktigt. Socialministern anser att situationen måste tas på största allvar, då osunda matvanor och fysisk inaktivitet i hög grad bidrar till ökad dödlighet och flera vanligt förekommande sjukdomar.

 

När det gäller din synpunkt om att regeringen borde ge Socialstyrelsen i uppdrag att utfärda kostråd för överviktiga personer utifrån SBU:s rapport, så vill jag nämna att regeringen inte i dagsläget avser att ta något initiativ utifrån den här rapporten. Däremot kan jag hänvisa dig till att ställa den här frågan direkt till Socialstyrelsen.

 

När det gäller barn och ungas hälsa så vill jag nämna att regeringen satsar 650 miljoner kronor mellan 2012-2015 för att stärka elevhälsan (tidigare skolhälsovård och elevvård). Större delen av satsningen utgörs av ett statsbidrag som kommuner och skolhuvudmän kan söka för att anställa fler skolläkare, skolsköterskor, skolkuratorer med mera. Övriga satsningar gäller bland annat fortbildning för personal inom elevhälsan och för skolmatsansvariga; samt en informationskampanj om näringsriktig skolmat. 

 

Vidare vill jag nämna att regeringen nu vill ta nästa steg gällande folkhälsan. Det handlar om att utforma en politik som bygger vidare på det som redan gjorts, men som samtidigt tillför nya perspektiv på de hälsofrämjande insatserna. Forum för hälsofrämjande startade i mars 2013 upp sitt arbete. Här ingår representanter för den offentliga, privata och ideella sektorn. Tanken är att detta forum ska pröva förutsättningarna för överenskommelser mellan staten, kommuner och landsting, näringslivet och det civila samhället som omfattar gemensamma åtaganden inom det hälsofrämjande området. Gruppen kommer nu arbeta fram formerna för detta samarbete.

 

Det är också viktigt att sätta den enskilda människan i centrum – tilltron till, och respekten för, individens egen förmåga och drivkraft menar socialministern är central för att nå framgång med hälsofrämjande insatser. Val i vardagen måste bygga på lust och engagemang samt egen motivation. Det betyder dock inte att samhället eller politikerna ska vara passiva, utan göra det enklare i vardagen för människor att vara hälsosamma.

 

Regeringen bedriver för närvarande ett utvecklingsarbete inom området e-hälsa som syftar till att skapa möjlighet till individuella hälsokonton för alla människor i Sverige. Ett individuellt hälsokonto är en säker elektronisk lagringsplats som erbjuds den enskilde för att samla viktig hälsoinformation om sig själv, såsom tillgång till egen journalinformation, egen läkemedelslista och annan medicinsk information.

 

Socialministern anser att det finns mycket att vinna på att pröva hur den moderna tekniken kan nyttjas bättre i hälsosammanhang. Det finns redan i dag viktiga verktyg för enskilda såsom Livsmedelsverkets ”Matkollen” och IQ-projektets ”Alkoholprofilen” från offentliga aktörer. Samtidigt kan det vara svårt att orientera sig i detta enorma utbud av kommersiella och statliga projekt rörande hälsa. Det skulle därför troligen vara till nytta om några av de viktigaste aktörerna tog ett gemensamt initiativ till att samla verktyg och information riktat till den enskilde kring hälsofrämjande. En gemensam plattform där man kan hitta allt från information och råd om kost och hälsa till var den närmaste träningsanläggningen finns. Förhoppningen är att inom en snar framtid återkomma till formerna för ett sådant initiativ.

 

Då folkhälsa är ett oerhört viktigt område, både på lokal och på nationell nivå, kommer socialministern att fortsätta att prioritera satsningar för att förbättra den allmänna hälsan i landet samt öka människors engagemang i dessa frågor. 

 

Tack än en gång för att du tog dig tid att skriva till regeringen.

 

 

Stockholm i december 2013

 

Med vänliga hälsningar

 

 

 

Alexandra Mossberg

Brevsvarare för socialministern, Socialdepartementet

 

 

                            

                            Stort tack för ditt svar Alexandra, det var mycket intressant att läsa! Jag har lagt in några ytterligare frågor i din text, se nedan.

                          

                            

                           S2013/8692/Sr

                           Karin Gardell

                           Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

”När det gäller din synpunkt om att regeringen borde ge Socialstyrelsen i uppdrag att utfärda kostråd för överviktiga personer utifrån SBU:s rapport, så vill jag nämna att regeringen inte i dagsläget avser att ta något initiativ utifrån den här rapporten. Däremot kan jag hänvisa dig till att ställa den här frågan direkt till Socialstyrelsen.”

 

                           Hur gör jag det? Till vem ställs frågan och hur uttrycker jag mej på ett formellt riktigt sätt? Vad kan få er i Regeringen att ändra er och ta initiativ?

                            

”När det gäller barn och ungas hälsa så vill jag nämna att regeringen satsar 650 miljoner kronor mellan 2012-2015 för att stärka elevhälsan (tidigare skolhälsovård och elevvård). Större delen av satsningen utgörs av ett statsbidrag som kommuner och skolhuvudmän kan söka för att anställa fler skolläkare, skolsköterskor, skolkuratorer med mera. Övriga satsningar gäller bland annat fortbildning för personal inom elevhälsan och för skolmatsansvariga; samt en informationskampanj om näringsriktig skolmat. ”

                            

det är just här vi har ett stort problem med att LSV rekommenderar magra mejeriprodukter till barn. Det gör att barnen inte blir tillräckligt mätta och istället blir godissugna och går till kiosken och köper läsk. Min förhoppning är att ni i Socialstyrelsen har ett mer öppet och ifrågasättande synsätt på val av fett för att förebygga ohälsa. SBU rapporten avser visserligen vuxna men borde gå att utöka till att även gälla barn. Kvarnarna mal så sakta och gamla sanningar om fett lever kvar med stöd av lobbyverksamhet från livsmedelsindustrin. under tiden växer barnen upp..... Så länge informationen från det offentliga Sverige går ut på att barnen skall äta magra livsmedel samtidigt som de blir serverade snabba kolhydrater så kommer barn fetman att öka.

                            

”Vidare vill jag nämna att regeringen nu vill ta nästa steg gällande folkhälsan. Det handlar om att utforma en politik som bygger vidare på det som redan gjorts, men som samtidigt tillför nya perspektiv på de hälsofrämjande insatserna. Forum för hälsofrämjande startade i mars 2013 upp sitt arbete. Här ingår representanter för den offentliga, privata och ideella sektorn. Tanken är att detta forum ska pröva förutsättningarna för överenskommelser mellan staten, kommuner och landsting, näringslivet och det civila samhället som omfattar gemensamma åtaganden inom det hälsofrämjande området

 Gruppen kommer nu arbeta fram formerna för detta samarbete.

 

Jag arbetar idellt sedan 9 år tillbaka med att föreläsa på föräldramöten om hur man läser på innehållsförteckningar och gör medvetna matval. Kan en sån förening som jag tillhör som arbetar helt ideellt kunna få stöd till att kunna nå fler grupper?

                            

”Det är också viktigt att sätta den enskilda människan i centrum – tilltron till, och respekten för, individens egen förmåga och drivkraft menar socialministern är central för att nå framgång med hälsofrämjande insatser. Val i vardagen måste bygga på lust och engagemang samt egen motivation. Det betyder dock inte att samhället eller politikerna ska vara passiva, utan göra det enklare i vardagen för människor att vara hälsosamma”

 

 Absolut rätt! Därför så är det viktigt att prata med småbarnsföräldrar eftersom normer och smakvanor sätts tidigt.

 

 

 

” Det skulle därför troligen vara till nytta om några av de viktigaste aktörerna tog ett gemensamt initiativ till att samla verktyg och information riktat till den enskilde kring hälsofrämjande. En gemensam plattform där man kan hitta allt från information och råd om kost och hälsa till var den närmaste träningsanläggningen finns. Förhoppningen är att inom en snar framtid återkomma till formerna för ett sådant initiativ.”

 

 Skall konsensus råda?

Tyvärr är jag lite tveksam här så länge LSV bestämmer över matråden. Det bästa för oss konsumenter vore om konsumentfrågorna gällande mat sköttes av en annan myndighet.

 

http://urplay.se/Produkter/177341-Maten-som-gor-dig-fet-Sockerfallan

                            

trots Julstök och annat trevligt så sänder jag här en mycket intressant länk till Kunskapskanalen

                            

Programmet handlar om sockrets historia, om USA, om industrins lönsamhet, om lyckokänsla och beroende.

                            

jag sänder detta för att återigen försöka påverka er, genom socialstyrelsen, att se över kostrekommendationerna till feta människor.

 

vänliga hälsningar från

 

Karin Gardell Gotland

 

 

 

S2013/8946/Sr

Karin Gardell

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Bästa Karin,

 

Tack för ditt nya e-brev.

 

Som jag nämnde i mitt förra brevsvar avser regeringen inte för närvarande att vidta åtgärder utifrån SBU:s rapport.

 

Det pågår mycket forskning på kostområdet och Socialdepartmentet anser att de expertmyndigheter som finns på området (Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket) är de som är bäst lämpade att bedöma och väga in vilka rapporter och resultat som är relevanta att ta hänsyn till i olika sammanhang. Jag får därmed hänvisa dig med dina synpunkter till de respektive myndigheterna.

 

Tack än en gång för att du tog dig tid att skriva till Socialdepartementet.

 

Stockholm i februari 2014

 

Med vänliga hälsningar

 

 

Alexandra Mossberg

Brevsvarare för socialministern, Socialdepartementet