2009-06-10

 

 

 

                                                                                                             Gotlands Kommun

 

Remissyttrande angående

 

Mat- och måltidspolicy i Gotlands kommun

 

 

 

Konsumentföreningen Medvetna Matval har med glädje läst Gotlands Kommuns förslag till Mat- och måltidspolicy.

 

 

 

Vi anser att förslaget till policy är bra och väl genomarbetat. Avgörande för om den skall kunna genomföras är vilken måltidsorganisation som väljs och vilka politiska kvalitetsbeslut som tas.

 

 

 

Vi vill härmed lämna följande synpunkter:

 

”Maten tillagas av råvaror och livsmedel med god kvalitet. Kvaliteten definieras av

 

kravspecifikationer i livsmedelsupphandlingen1. Detta ger en god kontroll av ingående

 

ingredienser. För personer som av olika skäl måste undvika ämnen i maten är det viktigt

 

att all personal som hanterar mat, i alla led, har goda kunskaper om matens innehåll”.

 

 

 

Medvetna Matval anser att kravspecifikationer i upphandlingen är en avgörande politisk fråga för att intentionerna i måltidspolicyn skall kunna uppfyllas. Här kan vi ställa krav som gör att vi kan välja närproducerat. Här kan vi ställa krav på renhet från kemikalier. Här kan vi ställa krav som gör att miljön skonas.

 

MM anser att kravspecifikationerna i upphandlingen skall granskas kritiskt och jämföras med andra kommuners .tex Randers kommun i Danmark

 

 

 

För den som måste undvika vissa ingredienser i maten är kontakten med kocken livsnödvändig för att undvika missförstånd. Enligt livsmedelsverket måste konsumenten kunna få upplysning om alla ingående ingredienser i all mat. Antingen genom direktkontakt med kocken (vilket är det bästa) eller genom serveringspersonal, eller skriftligt.

 

Andelen konsumenter som är allergiska/överkänsliga eller av religiösa/ etiska skäl inte kan äta all mat har ökat. Detta ställer stora krav på kunskap hos personal i alla led i mathanteringen. Inköp, matsedelsplanering, tillagning och servering.

 

Med hänvisning till detta så anser MM att lokala tillagningskök är att föredra framför transporterad färdiglagad mat.

 

 

 

 

 

” Matens och måltidernas betydelse för den enskilde individens välbefinnande mäts

 

genom kundundersökningar.”

 

MM anser att detta är bra och förutsätter att synpunkterna från konsumenterna formar verksamheten.

 

 

 

” En grundprincip i allt arbete med mat och måltider är att så långt det är möjligt med

 

hänsyn till hälsa, miljö, ekonomi och kundernas/brukarnas behov och önskemål

 

säsongsanpassa utbud och urval av livsmedel. Säsongsanpassning möjliggör även

 

naturlig variation över året och anpassning till årets högtider.”

 

MM anser att detta är bra. Säsongsanpassningen förutsätter att matsedeln ändras efter årstiderna.

 

 

 

 

 

” Inköpsrutiner, val av livsmedel, tillagningssätt och transporter är viktiga faktorer som är

 

avgörande för Den goda måltiden. Livsmedelsupphandlingen är en central del i

 

kommunens arbete med att minska miljöpåverkan från måltiderna i verksamheterna.

 

Gotlands Kommuns kravspecifikationer finns tillgänglig hos Serviceförvaltningen/Upphandlarna

 

Genom upphandlingen kan kommunen arbeta aktivt för att öka andelen ekologiskt

 

producerade livsmedel som i sin tur stödjer ett jordbruk som bidrar till att nå flera

 

nationella miljömål, bland annat en Giftfri miljö. Genom uppföljning av

 

livsmedelsupphandlingen utvärderas matens miljöpåverkan ( t ex genom andel

 

ekologiskt producerade livsmedel samt transporter) och ekonomisk hushållning.”

 

 

 

MM anser att Gotlands Kommun skall utforma upphandlingen på ett sådant sätt att även mindre livsmedelsproducenter kan lägga anbud.

 

MM anser att det är föredömligt med ökad andel ekologiska livsmedel med hänsyn till miljön. MM anser att en ”giftfri miljö” även skall betyda individens rätt till en giftfri miljö. Ekologiska råvaror som tillagas eller serveras på ett omedvetet sätt är inte till nytta för konsumenten.

 

tex. Serveras en ekologisk pannkaka med en sylt som innehåller färgämnen, sötningsmedel och konserveringsmedel, så förloras hälsovinsten för individen.

 

 

 

 

 

” Caféverksamhet och servering av mellanmål i barn- och ungdomsverksamheten och i

 

den dagliga verksamheten inom Omsorgen om funktionshindrade bygger sitt sortiment

 

på mer hälsosamma alternativ till söta produkter och drycker. Utbudet utvecklas

 

successivt i en hälsofrämjande och miljöriktig inriktning i dialog med kunder och

 

gäster. Förändringen utvärderas med kundundersökningar.”

 

MM anser att detta är nödvändigt. Barn och unga får fort smakpreferenser, och är den normala smaken starkt sött så försvårar det deras uppskattning av naturlig smak. OBS MM anser det som en självklarhet att starkt sockrade produkter inte ersätts med kemiska sötningsmedel.

 

 

 

 

 

Den goda måltiden utvärderas genom regelbunden uppföljning av kundnöjdhet bland

 

kunder, brukare, patienter och medarbetare. Förutom själva maten har måltidsmiljön,

 

servicen och bemötandet stor betydelse för hur maten uppfattas och värderas.

 

- Hänsyn tas till olika gruppers speciella behov (etniska, kulturella, etiska och

 

medicinska) genom att fullgoda och likvärdiga alternativ erbjuds den som inte kan äta

 

det som serveras. Genom att flera maträtter erbjuds kan behovet av särskilda rätter

 

minska, till personer med specifika behov.”

 

 

 

MM anser att detta är mycket viktigt. Matsedeln bör planeras utifrån kundens behov. Att servera mat till ”äldreäldre” på institution och till hungriga tonårspojkar är skillnad.

 

MM anser att denna anpassning till vanor och smak görs bäst med lokala tillagningskök.

 

 

 

” Gotlands kommun planerar Den goda måltiden för olika målgrupper och den anpassas

 

utifrån individens specifika behov. Statens livsmedelsverk, SLV, är den centrala statliga

 

myndigheten för livsmedelsfrågor och arbetar i konsumenternas intresse aktivt för säkra

 

livsmedel, ärlighet i livsmedelshanteringen och bra matvanor. SLV: s råd och

 

rekommendationer ligger till grund för all verksamhet med mat och måltider i Gotlands

 

kommun. Den vetenskapliga utvecklingen kring livsmedels- och näringsfrågor följs

 

kontinuerligt och förändringar sker med utgångspunkt från aktuell forskning och

 

evidens. Trender och aktuella debattfrågor hanteras fortlöpande med stöd av aktuell

 

forskning i samråd mellan företrädare för berörda yrkesgrupper och

 

verksamhetsansvariga.”

 

MM anser att SLV råd och rekommendationer ibland motsägs av andra forskare och myndigheter, både i Sverige och i andra EU länder. MM anser därför att försiktighetsprincipen alltid skall gälla när Gotlands Kommun serverar mat till barn och sjuka.  Ta råden som just råd och inte som en lag.

 

Tex. den nu pågående samhällsdebatten om val av matfett.

 

 

 

Den goda måltiden är inte bara en fråga om energi och rätt anpassade näringsämnen.

 

Måltiden behöver också erbjuda en stunds avkoppling i vardagen. En förutsättning för

 

att man ska kunna uppskatta måltiden är att man får avnjuta den i en lugn och trivsam

 

miljö, att maten är upplagd och serveras på ett aptitligt sätt samt att service och

 

bemötande är gott. Genom kund- och brukarundersökningar utvärderas upplevelsen av

 

måltidsmiljön och servicen.”

 

 

 

MM anser att miljön vid måltiden är avgörande för om maten skall kunna tas upp av kroppen. Gamla och sjuka drabbas ofta av aptitlöshet till följd av ensamhet. Att erbjuda doftande varm nylagad mat i gemenskap med andra är avgörande för deras hälsa.

 

Barn har ofta bråttom och äter under stress. Deras miljö bör präglas av lugn och att alla skall sitta kvar vid bordet under en viss tid.

 

 

 

”Utifrån kommunens grundläggande värderingar ska de som äter mat i verksamheter

 

som kommunen ansvarar för, också ges möjlighet att lämna synpunkter och påverka mat

 

och måltidsmiljö. Detta förutsätter att varje verksamhet som serverar mat och

 

tillhandahåller livsmedel använder systematiska arbetsformer för brukarinflytande, i

 

form av matråd eller andra former för dialog och inflytande.

 

- Medarbetare som stödjer brukare i eget hem ska i samband med inköp,

 

tillagning/uppvärmning och servering av mat strävar efter en individuellt anpassad

 

dialog med brukaren. Med respekt för den enskildes självbestämmande och integritet,

 

ska brukaren, anpassat till sina unika förutsättningar, erbjudas kunskap om sambanden

 

mellan mat, hälsa och miljö.”

 

MM anser att vårdpersonalen skall se de äldre konsumenterna som en värdefull kunskapsbank som de kan lära sig mycket av.

 

 

 

” För att kunna erbjuda Den goda måltiden till matgästerna behöver olika yrkesgrupper

 

kunskap och kompetens för uppgiften. Det gäller den som handlar upp, planerar, lagar

 

eller serverar mat och måltider. Det gäller också den som planerar och utformar

 

måltidsmiljöer. Kunskaper behövs om matens betydelse för hälsa och hur maten

 

påverkar miljön i alla led, från produktion till tallrik. Kunskap behövs också om vad

 

måltidsmiljö och bemötande betyder för individens välbefinnande och hälsoutveckling.”

 

MM anser att det är nödvändigt med en validering av personalens kunskaper. Att Gotlands Kommun satsar ekonomiskt så att all personal får utbildning.

 

MM anser att detta är nödvändigt  oberoende av vilken organisation kommunen än väljer för tillagning och transport av maten.

 

Utbildningen kan med fördel innehålla studiebesök och genomföras i samarbete med andra organisationer. Tex Eco centrum och Hushållningssällskapet.

 

 

 

” För att genomföra policyn behöver medarbetare ha god kännedom om varför policyn

 

finns och varför de olika delarna är viktiga. Det är ett ledningsansvar på alla nivåer i

 

kommunen att säkra och följa upp att medarbetare har rätt kunskap om policyn och

 

motiven för denna.

 

Ett redskap för att uppnå policyns intentioner är upphandling. Upphandlingen syftar till

 

att säkra kvalitet, ekonomi och miljöaspekter för de livsmedel som

 

serveras/tillhandahålls i kommunens egna verksamheter. Det är ett ledningsansvar att

 

centralt upphandlade avtal följs.”

 

MM anser att detta är bra och nödvändigt. Även kommunens ledning behöver kunskap om policyn och varför den finns så att övergripande beslut angående ekonomi och kvalité och måltidsorganisation tas i policyns anda.

 

 

 

Styrelsen

 

Konsumentföreningen Medvetna Matval.

 

 

 

Karin Gardell, Ingrid Gustafsson,

 

Bodil Heijbel, Anna Bäckstäde, Kicki Sortti, Anders Nilsson, Emelie Axelsson, Lena Lind