Miljödepartementet

                                                                 103 33 Stockholm

 Angående återföring av fosfor.

Konsumentföreningen Medvetna Matval på Gotland med 120 medlemmar har läst om slamspridning från reningsverk till mark. Vi förstår att flera starka intressegrupper är för en spridning av slam. Det skulle minska behovet av konstgödsel och vi skulle samtidigt få bort den stora mängden slam som bildas i reningsverken. Och det vore ju fantastiskt om vi kunde få fram ett rent och ofarligt slam. Ett slam som är åtskilt från läkemedelsanvändare. Ett slam som inte innehåller kemikalier. Ett slam som nästan enbart består av urin och avföring från friska människor. Men där är vi inte idag. Dagens slam är en klar hälsorisk. Det innehåller tex ca 30 milligram kadmium per kilo fosfor. Det är ca 10 ggr mer än i konstgödsel och ca 50 ggr mer än i källsorterad urin. Kadmium är särskilt hälsovådligt för kvinnor och barn. Förutom kadmium består slammet av andra skadliga kemikalier och läkemedelsrester. Redan idag har nyfödda barn över 200 kemikalier i navelsträngsblodet.

Vi i Konsumentföreningen Medvetna Matval anser att Miljödepartementet skall fatta beslut som leder till en renare omvärld och en bättre folkhälsa. Vi anser att Sverige inte har råd att smutsa ner mark som skall producera våra livsmedel.

Visby 2010-08-12

Karin Gardell

Ordförande Konsumentföreningen Medvetna Matval